Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

 • Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės syis.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 
 • Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 
 •  UAB „Diarma“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:           
  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
  • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis el. parduotuvės taisyklių.
  • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  •  Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  
 • Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:
  • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  •  juridiniai asmenys;
  •  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

 

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

 • UAB  „Diarma“  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Asmens duomenys ( vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir panaudojami tam,  kad:
  • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus;
  • išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
 •  UAB „Diarma“ tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis įgyvendina organizacines ir technines   priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;
 • Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y., duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai atskleisti Jūsų asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 • Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos  Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 • Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

 • UAB „Diarma“  pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
  • tik šiame dokumente minimiems tikslams įgyvendinti - išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas.

 • Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 • Mes turime turėti pilną, išsamią  ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas.

 • Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
 • UAB „Diarma“ gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.  

6. Privatumo politikos keitimas.

 • UAB „Diarma“  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el.  parduotuvėje.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje. 
 • Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@syis.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
 • Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

7. Baigiamosios nuostatos.

 • Šioms privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra spendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.